Камера на Живо от Центъра на Разлог

ВАС отсече – давността на глобите е 2 години

Времето, в което държавните и общинските институции трябва да си съберат глобите, е 2 години, а давността може да бъде удължена с още две. Това следва от тълкувателно решение на Върховния административен съд /ВАС/, произнесено на 12 април т. г. Повод върховните магистрати да тълкуват текстовете от Закона за административните нарушения и наказания е противоречивата съдебна практика. До момента някои съдилища приемаха, че давността може да бъде удължена до 5 години, както е при другите публични вземания. Други съдебни състави пък отсъждаха, че новата давност трябва да бъде от 2 години. С решението на ВАС срокът от 2 години стана задължителен за всички.

Принципно всяка глоба отпада, ако не бъде събрана до 2 години от налагането й. Ако обаче наказващата институция предприеме някаква действия да си търси парите, това поражда нова давност. Именно този нов давностен срок  някои институции досега приемаха за 5-годишен, но вече ще се бори за две. Така теоретично, ако примерно КАТ се сети да направи нещо по събирането на една глоба година и 11 месеца след налагането й, ще може да разчита на нова давност, но само от 2 години.

„Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. Ако това въздействие не бъде осъществено в относително кратки срокове за леките нарушения, които се наказват с глоба, постигането на заложените в закона цели става по-трудно или невъзможно, което обезсмисля и административно-наказателната репресия”, гласят мотивите на върховните съдии за избор на по-краткия срок на новата давност.

Източник marica.bg