Камера на Живо от Центъра на Разлог

В Белица въвеждат строги противоепидемични мерки за период от две седмици

Кметът на Белица въвежда строги мерки, заради коронавирсната епидемия, на територията на общината. Сватби и кръщенета, на открито и закрито, се преустановяват, културните и развлекателни мероприятия също, както и достъпът за външни лица в сградата на Общинска администрация (допуска се само по едно лице).
На вниманието на жителите на Община Белица
З А П О В Е Д № РД-15-33 / 05.10.2020 год. на кмета на Община Белица
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2 и чл.63 от Закона за здравето, чл.73 от АПК във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на област Благоевград, и във връзка с Решение №673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение №418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение №482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение №525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение №609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год., и във връзка със Заповед №РД-01-549 от 30.09.2020 год. на Министъра за здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 06.10.2020 год. до 00:00 часа на 20.10.2020 год.
– Преустановяват се груповите празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други).
– Преустановяват се културните и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцово, творческо и музикално изкуство).
– Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всякакви възрастови групи на закрито да се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
– Ограничавам достъпа за външни лица в сградата на Общинска администрация – Белица, като за целта не се допуска повече от 1 /едно/ лице.
II. Заповедта да се сведе до знанието на населението на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.
III. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“.
IV. Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.
Последвайте ни: