Камера на Живо от Центъра на Разлог

Глобиха със 7 000лв. оператора на депото край Разлог

11 100 лв. са събрани от екоинспекторите при проверки през април в Благоевградска област.
Най-голямата сума от 7 000 лева е на фирма  „СОРИКО“ ООД, от  Нова Загора, като оператор на депо за твърди битови отпадъци край  Разлог, тъй като е допуснала неправилна експлоатация на депото.
2 000 лв. по Закона за управление на отпадъците е глобен кметът на община Гърмен Минка Капитанова за неизпълнение предписание за почистване на установени незаконни сметища на територията на с. Горно Дряново.
Също 2000 лева е санкциониран Борис Драгнев, с. Скрът, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за опазване на околната среда за изграждане на плътна ограда в имот негова собственост, който граничи с разположена в близост  бензиностанция.
Ибрахим Бекиров, от с. Дебрен е глобен със 100 лева за извършен лов на водоплаващ дивеч край р. Места с ловна пушка, чиито магазин побира повече от два патрона и на разстояние по-малко от двеста метра от влажната зона в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.
Директорът на РИОСВ – Благоевград е отменил  текущата санкция от 50 лева на „Мултитруп“ ООД, с. Кърналово, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, поради преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух над допустимите норми с прах.