Камера на Живо от Центъра на Разлог

Един ден на клуб „Млад историк” в Националния исторически музей

На 13 май учениците от Клуб „ Млад историк”, в ОУ „Н. Парапунов“, посетиха Националния исторически музей в гр. София.

Заедно с г-жа Д. Джупанова, главен учител по история и цивилизация и г- жа Юл. Сачкова, учител по английски език, се насладиха на ценните експонати на музея и обогатиха своите знания в областта на историята.

Пролетният ден премина с много настроение и забавления.
Инициативата е по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.