Камера на Живо от Центъра на Разлог

Екоинспекторите глобиха производител на пелети в Разлог и още 6 фирми в Пиринско

8000 лева е санкционирана „ПИРИН ПЕЛЕТ“ ЕООД, Благоевград за неорганизирано изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, на експлоатирана от дружеството площадка– Цех за производство на пелети в Разлог.

7 000 лв. е глобена благоевградската фирма ЕТ „Росен Ганчев – Ива“, за извършвана дейност по третиране (изгаряне и пелетизиране) на дървесни отпадъци без наличие на издаден от директора на РИОСВ регистрационен документ.

С по 2000 лева са глобени две фирми.

„АДИЕСС“ ЕООД, с. Дебрен, за зауствани от дейността на дружеството отпадъчни производствени води в повърхностен воден обект – р. Вранчювишки дол (дере), ляв приток на р. Места без необходимото за това основание, т.е. без да притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.


Поръчайте книгата „Да запазим българското“ от този линк!

„АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД, гр. София, извършваща дейност на територията на Хаджидимово в цех за пелети, за неводене на отчетност на отпадъците във връзка с притежаван от дружеството Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Директорът на РИОСВ – Благоевград е наложил една текуща месечна санкция на „Албир” ООД, с. Беласица, общ. Петрич, в размер на 40,77 лв./месец за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества изпускани от инсталация за производство на пелети.

Актове през декември са съставени на „Метал инвест“ ЕООД за неотговаряща на изискванията площадка за дейности и на „Грома Холд“ ЕООД с. Бело поле за заустване на отпадъчни води в р. Струма, формирани от дейността на обект „Асфал-това база и ТМСИ в отклонение на условията в издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

Източник: agencia.bg