Камера на Живо от Центъра на Разлог

Есенната академия за млади и новоназначени учители започна в ПГ по транспорт Разлог

В ПГ по транспорт започна Есенната академия за млади и новоназначени учители. Тя се провежда в училището за четвърти път и включва цикъл от открити уроци, изнесени от старшите учители в гимназията.

Есенната академия започна с открит урок на инж. Цветанка Даракчиева по математика в IX клас. Академията уважи с присъствието си ст. експерт по математика в РУО, Благоевград Славка Манова. Благодарим за подкрепата и съдействието. Темата „Класическа вероятност“ беше интересна и за учителите по математика от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Инж. Даракчиева демонстрира перфектна предварителна подготовка и иновативни методи в теоретичната и експерименталната част на урока. Успя да активира познавателните възможности на учениците и те работиха задълбочено и мотивирано. Отборите „Айнщайн“ (бели), „Архимед“ (зелени), и „Питагор“ (червени) и техните капитани се представиха отлично. Сами формулираха част от задачите към съучениците си, оценяваха се взаимно, правеха изводите. Използваха различни ресурси – мултимедийна презентация, флипчарт с кръстословица, диаграми и табла, за да убедят присъстващите в своите тези.

В последвалата дискусия гостуващите преподаватели споделиха отлични впечатления и изброиха педагогически практики, които ще приложат в своята работа. Наложи се общ извод, че класическата вероятност може да се изучава по интересен начин с използване на разнообразни учебни ресурси, включително демонстрираните от инж. Даракчиева електронни платформи. Основната цел – демонстрация и трансфер на добри педагогически практики, беше изцяло постигната.