Камера на Живо от Центъра на Разлог

Кметовете на Белица и Якоруда отнасят актове за замърсени реки

reka15 проверки за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките са извършени от екоинспекторите на РИОСВ- Благоевград. Проверени са 105 населени места на територията на всички 15 общини в обхвата на РИОСВ – Благоевград. За установените замърсявания на кметовете на общини са дадени общо 18 предписания със срокове за почистването им.
По-значителни замърсявания са установени в 6 от общо 15 общини и за 4 от тях ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Предстои съставяне на актовете на кметовете на общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Белица и Якоруда, тъй като са установени значителни замърсявания в речните легла и прилежащите територии на реките и от страна на посочените общини не са предприети целесъобразни мерки за предотвратяване на нерегламентираните замърсявания, както и своевременно организиране на тяхното почистване.
В резултат на упражнения до момента контрол от страна на РИОСВ – Благоевград са почистени 11 замърсени терена. При проверките са установени и добри практики, като превенция на замърсяванията в реките.
Например в гр. Петрич, на моста на р. Луда Мара са поставени мрежи с височина около 1,5 м. с цел не допускане на изхвърляне на отпадъци в реката от населението.
В Община Разлог и Община Петрич са издадени заповеди за оправомощаване на кметовете и кметските наместници относно организацията и контрола на нерегламентираните замърсявания в съответните населени места. В общините са сформирани комисии, които имат задължение да извършват огледи на речните легла и речните корита и в случай на замърсявания да организират почистването им.
Във връзка с постъпила жалба за замърсяване на атмосферния въздух през април е извършена проверка на цех за първична обработка на дървесина, в с. Горна Брезница, общ. Кресна, експлоатиран от „Авея“ ЕООД, гр. Кресна. При проверката е установено, че котелът, захранващ сушилня за дървен материал е с топлинна мощност под 500 кВт и не подлежи на проверка чрез измервания. Констатирано е, че бункерите за съхранение на трици и чипс не отговарят на изискванията, в резултат на което е дадено предписание, в срок до 30.09.2016 г. същите да бъдат изпълнени в съответствие с проектната документация.
Източник AGENCIA.BG