Камера на Живо от Центъра на Разлог

Край на трейлерите след 2 години. Приемат предложения за газопровода до Разлог и Банско

Това съобщиха от „Булгартрансгаз“ ЕАД на засегнатото население на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Проектните варианти на трасета на преносния газопровод са с дължини между 36 и 40 км.

Писмени становища и мнения на заинтересованите лица и обществеността се приемат в РИОСВ – Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ул. „Свобода“ Х1, както и при Възложителя. Информацията е налична в засегнатите кметства и общини и на Интернет страницата на дружеството.

Проектните варианти на трасета на преносния газопровод минават през град Симитли, симитлийските села Полето, Брежани и Градево, за да стигнат до Разлог. Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 х 200 м) засяга освен и симитлийското село Крупник и град Банско.
Доставката на компресирано синьо гориво за града в момента се извършва чрез специални автомобили (трейлери), които возят в бутилки синьото гориво от газоизмервателната станция в Симитли. Срокът за експлоатация на газопровода, който ще се направи, е 50 години. Предвижда се строителството му да стартира през втората половина на 2018 година. Строителните дейности трябва да продължат 14 месеца. Това означава, че в края на 2019 година природният газ ще стига до Разлог и Банско по тръби, а не с бутилки в камиони.

Източник standartnews.com