Камера на Живо от Центъра на Разлог

Магистратите в Разлог отмениха глоба за неправилна експлоатация на депо за битови отпадъци

Районен съд-Разлог отмени наказателно постановление на на директора на РИОСВ-Благоевград за налагане на имуществена санкция от 7000 лева на частна фирма. използваща депото в Разлог.

Проверката е извършена на 08.12.2016 г. депо за твърди битови отпадъци в местността „Седръч“ край Разлог.

Проверяващите установили, че предвид регламентирания начин на обезвреждане /наземно депониране/ на отпадъци на депото, е допуснало неправилна експлоатация на депото, като не е определен работен участък, не са извършени операции за прибутване, уплътняване на депонираните отпадъци, в т.ч. ежедневно не са запръстявани работните участъци на депото, които са част от технологията за експлоатация. На депото не са осигурени земни маси в близост до работната площадка, не е налична техника в близост, която да извършва прибутване, уплътняване и ежеднвено запръстяване. Установено е също, че е наличен един брой трактор за прибутване, който не е работил поради техническа повреда в деня на проверката. Не е установено да има определен дневен работен участък, а депонирането е извършвано на площ около 38 дка. Установено е също така, че отпадъците са изцяло открити, като са натрупани от входа, в дясната част от пътя, до вътрешността на депото, където са наблюдавани купчини с височина от 80 см. до около 1,80 м
В настоящият случай е налице неяснота в самото административно-наказателно обвинение съдържащо се в съставения АУАН и издаденото НП. Твърди се, че при експлоатацията на депото за отпадъци операторът не е спазил технологията за депониране, в т.ч. ежедневното запръстяване на работния участък от депото. Така описано нарушението не съдържа дата на извършването му. В същото време то е и неясно, доколкото запръстяването следва да е ежедневно. Незапръстяването за всеки един ден, представлява самостоятелно нарушение, за което следва да се наложи отделно наказание. С оглед на така изложеното е налице противоречие в самото административно-наказателно обвинение. От една страна се твърди, че нарушението е едно, а от друга, че ежедневно не е извършванозапръстяване на работния участък от депото. Следователно както АУАН, така и НП по същество претендира да описва повече от едно, но неизвестни на брой напълно самостоятелни нарушения, за всяко от които би следвало да е наложено отделно наказание, тъй като ЗАНН, за разлика от НК, не познава кумулацията на наказанията. Вместо това НП посочва една единствена санкция, поради което неясно остава кое от тези неизвестен на брой нарушения е останало несанкционирано. Това обаче прави невъзможна защитата на лицето срещу НП, тъй като за същото е неясно и кое е санкционирането деяние. Същият следва да знае всички факти от състава на нарушение, за което му се ангажира отговорността и твърдения за тях следва да бъдат изложени, като е недопустимо минимално изискуемото се съдържание на АУАН и фактическа информация да бъдат извличани по тълкувателен път, включително и от доказателствените източници и от установената фактическа обстановка.

Непълното описание на конкретните фактически обстоятелства, при които е извършено нарушението, непълното отразяване на признаците от състава му, нарушава изискванията на ЗАНН към формата и съдържанието на наказателното постановление и обосновава отмяната му като незаконосъобразно.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Благоевградски.административен съд.