Камера на Живо от Центъра на Разлог

Населението на Пиринско намалява и застарява драстично

Населението на Благоевградска област продължава да намалява и застарява.

Това сочат данните на НСИ за 2019 г. Нараства абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост. Запазва се броят на починалите лица, намалява детската смъртност.

Намалява броят и на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите се увеличава.

Към 31 декември 2019 г. населението на област Благоевград е 302 694 души, а в сравнение с 2018 г. населението намалява с 2429 души, или с 0.8%.

Мъжете са 48,6%, а жените – 51,4%. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 48 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са близо 20%.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22,4%, а на мъжете – 16,9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2019 г. в областта има осем души на възраст над 100 години.

Към 31 декември 2019 г. децата до 15 години са 14,7%.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43,4 години.

В трудоспособна възраст са 185 180 души, или 61,2% от населението, което е намаление с близо 3000 от 2018 г.

Статистиката отчита, че на 100 човека, които излизат от трудоспособна възраст, 63-ма влизат, което е под средното за страната.

60,2% живеят в градовете и 39,8% в селата. В областта има 274 население места, от които 13 са градове и 261 – села.

В 72 села живеят до 49 души включително, а 12 села са с население под пет души.

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото в областта с 3272 жители. През 2019 г. в областта са родени 2804 деца, което е повече от 2018 г. със 118.

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната.

Най-много са живородените деца в община Благоевград – 724 деца, община Петрич – 484 деца, а най-малко в Струмяни – 39 и Кресна – 40 деца.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта е 26,9 години.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания.

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 1314, или 47% от всички живородени. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни – 76,9%, следвана от общините Белица – 66,7%, и Сандански – 56,6%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча – 9,9%.

И през 2019 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4054 души.

Смъртността сред мъжете (14.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.2‰). През 2019 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (15.6‰) отколкото в градовете (11.8‰).

През 2019 г. в областта са починали 8 деца на възраст до една година.

През 2019 г. в област Благоевград са регистрирани 1 174 юридически брака – с 21 по-малко от предходната година. Най-много бракове са сключени от двойки на възраст от 25 до 29 г.

Броят на разводите през 2019 г. (395) нараства в сравнение с предходната година с 21. Най-много бракове са разтрогнати между двойки на възраст от 40 до 49 г.

На територията на областта през 2019 г. са се заселили 6487 души, а са се изселили 7 656 души.