Камера на Живо от Центъра на Разлог

НУ ”Св.св. Кирил и Методий” започна работа по проект, целящ развиване атмосфера на толерантност, взаимно уважение, любов и доброта

През месец октомври Начално училище “Св. св. Кирил и Методий“- гр. Разлог започна работа по проект “ ERASMUS+ “ (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) . Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното обрaзование.

Целта на работата ни по този проект е да развием атмосфера на толерантност, взаимно уважение, любов и доброта, така че комуникацията и образованието да бъдат по-ефективни. Проектът ще продължи две учебни години – от септември 2017г. до август 2019 г.

Дейностите по проекта са насочени към развиване на толерантност, взаимно разбирателство, междукултурни компетенции, социален и граждански дух.
Екипът на проекта е съставен от партньори от България, Полша, Румъния, Италия и Турция. Общата тема, по която ще работят екипите от тези държави е „Толерантна Европа“.

Всяко училище ще работи по избрана подтема. НУ ”Св.св. Кирил и Методий” започна своята работа с подтема „Творим заедно” .

Международното сътрудничество ще разшири междукултурното знание и разбиране за другите 4 европейски държави, култури и ценности, укрепващи усещането за принадлежност към обединена Европа.

През месец ноември предстои подготвителна среща в Полша  на партньорите, участващи в проекта.