Камера на Живо от Центъра на Разлог

Основни правила за пожарна безопасност от РСПБЗН – Разлог, във връзка с жътвена кампания

pojarnarazlog4Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общини Разлог, Белица и Якоруда РСПБЗН – Разлог напомня някои основни правила за пожарна безопасност:

  • Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ;
  • Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях;
  • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;  • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
  • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
  • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански постройки;
  • Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала технически преглед и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители;
  • Земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от наредбата;
  • Допускането на земеделската техника до участие в жътвена кампания се извършва със становище на Началника на РСПБЗН след подадено писмено искане по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния кодекс;
  • Юридическите и физическите лица, извършващи дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)

 

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0747/ 80363 или на тел. 112.

РСПБЗН Разлог