Камера на Живо от Центъра на Разлог

ПГТХТ „Никола Стойчев“ и РС – Разлог си сътрудничат по образователна програма

pgthtrsudrazlogРайонен съд – Разлог и Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“, гр. Разлог продължават своето сътрудничество, като през настоящата учебна година двете институции се включват в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.Програмата се реализира, съгласно споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Целите на програмата са за обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България; формиране на правна грамотност и култура у подрастващите; превенция на детското насилие; повишаване степента на отговорност и спазване на законите, както и превенция на противообществените прояви сред подрастващите.

Дейностите, които се предвижда да бъдат осъществени са срещи на учениците от девети клас в Районен съд – Разлоги представяне на темите:„Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита правата на жертвите“.

За десетокласниците темите, които ще разискват и обогатяват знанията, ще са за „Разделението на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“.

Също така в образователаната програма е предвидено и изнасянето на темата „Представяне на професиите съдия, прокурор и следвовател и запознаване със статута на магистратите“.
Единадесетокласниците ще се запознаят с начините за защита на правата чрез съдебните институции. Детското правосъдие. Непълнолетните лица – жертви и извършители на престъпление.

През месец юни учениците ще обобщят наученото в организиран симулативен съдебен процес.