Камера на Живо от Центъра на Разлог

Петрич излиза от ВиК асоциацията?!

Управителят на ВиК Петрич Ивайло Христов направи предложение до Общински съвет – Петрич за излизане на Община Петрич от Асоциация по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК” – Благоевград. До момента то е подкрепено и с подписите на 20 общински съветници от различни групи, като най-важното в случая тук е, че то е подкрепено и от групата на ПП ГЕРБ, вносители през 2016 за преминаване на Община Петрич към Асоциация.. Ето какво заяви днес Ивайло Христов, който направи мотивирано обяснение на внесеното предложение.

Юни месец 2016 г. ОС-Петрич взе решение за присъединяване на община Петрич към Обособената територия. С Решение на Общото събрание от 09. 06. 2017 г. Община Петрич е член на Асоциация по ВиК, като с това решение е определено, че до 01. 01. 2020 г. дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, ще се извършват от действащия до момента оператор – „ВиК” Петрич. Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград включва общините в област Благоевград без общините Кресна, Сандански, а вече и Струмяни. Това означава, че процеса на консолидация за Област Благоевград не е осъществен. Това казва управителят за struma.com

Именно идеята да се осъществи консолидация за цялата област с цел получаване на средства от Европейските фондове, за да се извърши жизнено необходимото подобрение на ВиК инфраструктурата бе водеща за членството на Община Петрич в Асоциацията по ВиК. С неучастието на три общини, съответно и неконсолидирането на Асоциацията по ВиК, губи тази възможност да се използва европейско финансиране.

Същевременно инвестициите във ВиК сектора са задължителни, защото състоянието на водопроводните мрежи в началото на предишния управленски мандат бе изключително лошо. Свидетели сме, че Общината вложи през изминалия манадат собствени средства, като и „В и К”.

Подобряването на ВиК инфраструктурата даде възможност и на общинското дружество „ВиК” да повиши капацитета си. Като цяло може да се каже, че спазваме оздравителна програма, дружеството се стабилизира и покриваме задълженията си. За подобряване на работата си, дружеството получи кредит в размер на 600 хил. лв, които изплащаме самостоятелно и без проблеми до момента. Община Петрич е гарант по този кредит. Ако дружеството загуби статута си на ВиК оператор, то ще загуби и възможностите си да изплаща кредита и да генерира печалби от дейността си.
В не един от репортажите сме казвали за състоянието в което заварих това дружество, 1 700 000 лв. задължения, прекъснато електрозахранване, запорирани сметки от НАП, раздута администрация. Сега Близо 1 милион е стопен, миналата година дружеството приключи с печалба от близо 300 хил. лв., тази година приключихме последното деветмесечие с 400 хил. лв печалба, събираемостта се подобри, тоест 2019 г. пак ще приключим на печалба. Защо пак повтарям това, за да се знае, че с общи усилия от страна на ОС, ОА, Кмет и ВиК, можем да работим и без да се преминава към Благоевград. Няма как да не засегна и цената на водата, всеки знае, че от 1 януари тя трябваше да скочи драстично след преминаването към ВиК-Благоевград. Разбира се, че трябва да има увеличение, но не такова. Ще се изготви един финансов анализ, на база, на който трябва да се подготви бизнес план с нужната цена. Цената на водата в община Петрич не е покачвана от 12 години. За пример ще дам, че преди 12 години минималната работна заплата е била в размер на 220 лв. От другата година тя ще е в размер на 610 лв. Точно на 12 години са и багерите с които обслужваме авариите, сами може да видите за 12 години, колко са се увеличили суровините и материалите.

Не на последно място трябва да се отбележат и технологичните пречки за поемане от „ВиК“ ЕООД – Благоевград на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите. Нечленуването на Община Сандански създава проблем защото ВиК оператор на Сандански е „УВЕКС” ЕООД гр. Сандански. Селата от полския район – Марикостиново, Долно Спанчево, Тополница, Кромидово, Капатово, Ново Кономлади, Генерал Тодоров се водоснабдяват от Водна група „Петрово”, чийто водовземни съоръжения са на територията на Община Сандански, експлоатират се и се стопанисват от „УВЕКС”. Организационно няма подготовка ВиК – Благоевград да поеме дейностите за водоснабдяване на тези населени места, което поставя в риск предоставянето на тази жизненоважна услуга за населението.

Накрая ще обобщя така:

неконсолидирането на Асоциацията за всички общини в област Благоевград, води до невъзможност за получаване на европейско финансиране;

трудно изпълнимо и свързано с пречки „ВиК” – Благоевград да поеме дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите за селата от „полския” район на Община Петрич, водоснабдявани от ВС „Петрово”, стопанисвана от „УВЕКС” Сандански;

както и предпоставките общинското дружество „ВиК” да загуби финансова стабилност ако няма статут на ВиК оператор,

Възможност да развиваме дружеството със собствени средства и на по ниска цена на услугата.

Следва практичното и налагащо се обективно решение в тази ситуация да е- Община Петрич да излезе от на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград и да търси самостоятелни варианти в изпълнение на разпоредбите на чл. 198б от Закона за водите.