Камера на Живо от Центъра на Разлог

Пожарната в Разлог припомня задълженията на отговорници и огняри относно пожаробезопасна експлоатация на локални уреди и котли за отопление

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

на Отговорниците за пожаробезопасна експлоатация на допълнително разрешените  локални отоплителни уреди в помещенията и сградите

 • Отговарят лично за пожаробезопасната експлоатация ел. отоплителен уред в работното или дежурното помещение, съгласно заповедта на Управителя/Директора;
 • Да не оставят без наблюдение работещите отоплителни уреди;
 • Да осигуряват обезопасяването отоплителния уред в края на работния ден или в края на дежурството, посочено в заповедта за ползване уреда
 • Да не се използват отоплителни уреди, когато са монтирани или поставени непосредствено върху горима основа.
 • Да не допускат в експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни уреди.
 • Да не експлоатират отоплителени уреди  на разстояние по-малко от 1 м от горими  материали  и предмети.
 • При констатирана техническа неизправност, нагряване, миризма на нагоряла изолация на ел. отоплителен уред, ел. проводник или ел. контакт и щепсел, да прекратят употребата на ел. отоплителния уред и да докладват на прекия ръководител за отстраняването им от компетентните технически лица.
 • Да не поставят включени ел. отоплителени уреди под бюра.
 • Отговарят лично за изключването ел. отоплителния уред в края на работното време или в края на дежурството, съгласно заповедта на  Управителя/Директора.
 • При пожар задължително първо да изключат ел. напрежение от главното ел. табло или от етажното такова преди да предприемат гасителни действия.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

на Огнярите и определените със заповед други технически длъжностни лица за пожаробезопасна експлоатация и поддържане на котлите и котелните помещения на централното отопление на сградите

 • Да не извършват дейности в котелното, които не са свързани с отоплителната инсталация;
 • Да не употребяват нестандартни нефтопродукти, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация на котлите;
 • Да не допускат изтичане на течно гориво (мазут и нафта) от резервоарите и хранителната инсталация на котлите;
 • Да не подават гориво при изгасени и неизстинали горелки на котлите;
 • Да не извършват запалване на горелките на котлите с ръчни факли и други подобни;
 • Да не допускат запалване на горелката с течно или газообразно гориво без предварително продухване;
 • Да не допускат работа на котлите с неизправна автоматика и КИП;
 • Да не допускат работещи котли, оставени без контрол;
 • Да не сушат горими предмети и материали върху нагрети места от инсталацията в котелното;
 • При пожар задължително първо да изключат ел. напрежението от главното ел. табло или от етажното такова преди да предприемат гасителни действия.