Камера на Живо от Центъра на Разлог

Почна се! ЧЕЗ иска нова цена на тока

ЧЕЗ разпространи съобщение, че до края на март ще поиска промяна на цената на електрическата енергия. От компанията не уточняват в каква посока ще е промяната, но в последните години не е имало случай, в който да е поискано поевтиняване.

Исканите промени са за първата ценова година от петия регулаторен период, считано от 1 юли 2018 г.

Ето го и цялото съобщение на компанията:

В изпълнение на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката, „ЧЕЗ Електро България“ АД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на цените на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия” за следващия ценови период, считано от 01.07.2018г.

Ценовото заявление за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране утвърдени в ценовите решения на КЕВР.

Предложението на „ЧЕЗ Електро България“ АД ще се базира на принципите, следвани от Дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител. В заявените от Дружеството необходими приходи в размер на 581 млн. лв. ще бъде отразен пълния размер на разходите за балансиране на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група.
Окончателните цени на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия” ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел, включително разпоредбите на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, както и от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия.