Камера на Живо от Центъра на Разлог

РИОСВ глоби фирми в Банско и Разлог, 500 лева отнесе мъж за превоз на 3 гравирани слонски бивни

riosv91 проверки на 72 обекта извършиха инспекторите от РИОСВ – Благоевград през април. Съставени са 2 акта за установяване на административна отговорност и са издадени 4 наказателни постановления в размер на 6 900 лв.
5000 лева по Закона за опазване на околната среда е наложена на „Рила проект“ ЕООД, с. Столник, общ. Елин Пелин – дружеството не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на подземен резервоар за пропан-бутан и площадков газопровод“.
„ИВИС“ ЕООД, гр. Банско е глобена с 1000 лева по Закона за управление на отпадъците за несъхраняване на записи от видеонаблюдение на експлоатирана от дружеството площадка.
400 лв. глоба за Лино Пилони, в качеството му на управител на „Пирин пелет“ ЕООД, гр. Благоевград – не е изпълнил предписание, дадено по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух за изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали на площадка в гр. Разлог.
На Пламен Ханьов, с. Абланица за превоз на 3 гравирани слонски бивни е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.
Акт е съставен и на „АБ Кафтанови” ООД, гр. Сандански, обект оранжерии за производство на зеленчуци, в землище на с. Ново Делчево, за нарушение за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Дружеството не провежда емисионен контрол- собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от два броя котелни с монтирани котли на твърдо гориво.