Камера на Живо от Центъра на Разлог

РСПБЗН – Разлог напомня: Забранява се паленето на открит огън през пожароопасния сезон

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – РАЗЛОГ напомня , че  със заповеди на областния управител на Област Благоевград и на директорите  на НП „Пирин“ и НП „Рила”  периодът от 15.04.2018 г. до 31.10.2018 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии в региона.

В този интервал от време се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства и общините – собственици на гори, се задължават да обозначат трайно на терена и да информират населението за участъците в горите с повишена пожарна опасност.
Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите чрез своите органи трябва да инструктират членовете си за спазването на  правилата за пожарна безопасност.

–     Да не се пали огън извън определените за това места, обозначение с табели.

–          Да не се хвърлят незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шуми в гората и около нея.

–          Да не се пали огън във ветровито време.

–          Да не се позволява на деца да играят с огнеизточници в гората и около нея.

–          Да не се опожаряват храсталаци и треви в гората и стърнищата в близост до нея.

Всеки, който забележи пожар в горски територии, е длъжен незабавно да сигнализира на тел. 112.