Камера на Живо от Центъра на Разлог

Служители на Национален парк „Пирин“ проведоха мониторинг на кафява мечка

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ проведоха мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. На 17-и и 18-и октомври бяха обходени маршрути, попадащи на територията на Национален парк Пирин, както и в част от територията на прилежащи горски стопанства. Служителите установиха следи от жизнена дейност както на кафява мечка, така и на дива свиня, сърна, вълк и други видове, обитаващи Национален парк Пирин.

Мониторинга се проведе по маршрутния метод, който се прилага ежегодно, масирано, през есента. Изборът на сезон се определя от принципа животните да се броят преди раждане на малките; да се броят оцелелите след активния сезон мечки; oт разпределението на мечките от наличието на хранителни ресурси през този сезон. Методиката се осъществява на основата на търсене и намиране на следи от жизнена дейност на мечката и тяхното точно измерване.
Кафявата мечка е най-едрият хищник в България и не може да бъде сбъркана с друго животно. Видът е включен в Червената книга на Р България като застрашен вид и е индикатор за първична дива природа. Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие. Основни заплахи за съществуването на популацията в страната представляват силната изолираност на двете мета-популации; силното бракониерство; унищожаването и ограничаването на местообитанията чрез урбанизация в оланините и изсичане на старите естествени гори.