Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици от ПГ по транспорт в Разлог спечелиха 100 иглолистни дръвчета

Клуб „Природолюбители“ с ръководител Христина Попова спечелиха 100 нови иглолистни дръвчета от играта „Когато станем 100 000, ще посадим гора“. Играта е организирана от електронния портал www.Gorata.bg. Каузата на младите хора бе да се уплътни зеления пояс покрай оградите на гимназията и конкретно откъм главния път, минаващ около училището, с което учебното заведение ще може да се предпази от шума и замърсяването на превозните средства.

Поради ниските температури дръвчетата ще бъдат зазимени и засадени напролет. Учениците от ПГ по транспорт получиха ценни съвети от Надежда Попадийна, началник отдел и Асен Крайнов,  експерт от отдел „Екология, чистота и земеделие” в Общинска администрация – Разлог. С тяхна помощ бяха осигурени специалисти, които помогнаха в зазимяването на дръвчетата. Учители и ученици изказват благодарност на специалистите от общинска администрация за доброто отношение и компетентните съвети за съхранение на дръвчетата, информацията за най-подходящите почви, обогатители и техники за засаждане.
Клуб „Природолюбители“ е сформиран към училището по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“. Дейностите, които практикуват учениците от клуба, са разнообразни и целят опазване на околната среда в региона.