Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ученици се насладиха на Празник на математиката

Учениците, които участват в Извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения се насладиха с провеждането на един Празник на математиката.

С математическите пътешествия на Мечо и Медунка те решаваха любопитни факти, занимателни и познавателни упражнения. С геометрични фигури сътвориха образите на любимите животни . Направиха изложба „ Цифрите са умни” и проведоха математически турнир, като всеки състезател получи награда под формата на лого.
Учениците с гордост демонстрираха своите умения и показаха пред родители и гости, че Математиката е не само царица на науките, но е лесна и интересна.

Участващите членове са по Проект BG05M20P001 – 2 – 004 – 0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията из им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности–Твоят час, финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове, с ръководител Блага Жегова.

Изявата бе проведена на 29 май 2017 г. в класната стая на 4-а- клас и бе публикувана на уеб страницата на училището.