Камера на Живо от Центъра на Разлог

Фирма „Рекс Консултинг Банско“ ООД започва изпълнението на проект по схема „Ново работно място 2015“

„РЕКС КОНСУЛТИНГ БАНСКО“ ООД е фирма, която предлага счетоводни и консултантски услуги. Фирмата е от скоро на пазара, стреми се  да се развие  и утвърди  в град Банско, както   и да разшири обхвата на дейността си и пазарните позиции. За тази цел фирмата се възползва от възможността, която предостави ОП „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз със схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“  и взе участие в нея.

На 12.08. 2016 г. „РЕКС КОНСУЛТИНГ БАНСКО“ ООД подписа Договор за безвъзмездна помощ  и стартира своя проект „Осигуряване на нови работни места и устойчива заетост  в „РЕКС КОНСУЛТИНГ БАНСКО“ ООД, град  Банско“ по схемата.

Общата стойност на проекта е 68 185,59 лв.

Срокът на изпълнението на проекта е 14 месеца

Основната цел, която предстои да се реализира е „Да се създадат условия за устойчива заетост на неактивни/безработни младежи до 29 години във фирма “Рекс Консултинг Банско” ООД, град Банско „.

Основните дейности, които предстоят са:

  1. Организация, координация и управление на проекта;
  2. Публичност и визуализация на дейностите по проекта;
  3. Оборудване на новите места;
  4. Провеждане на подбор на 5 безработни/неактивни младежи до 29г.;
  5. Осигуряване на заетост за 5 безработни/неактивни младежи до 29г. във фирма “Рекс Консултинг Банско”ООД, град Банско.
  6. Провеждане на обучение по кючова компетентност Чужд език на 4-ма от новонаетите служители.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • В град Банско ще бъде осигурена устойчива заетост за 5 неактивни /безработни младежи до 29 години в рамките на 12 месеца, с възможност за удължаване след това във фирма Рекс Консултинг Банско ООД.
  • 4-ма от новоназначените младежи ще получат обучение по ключова компетентност Чужд език и по-точно по английски език в рамките на 300 часа.
  • Ще бъде осигурено оборудване и обзавеждане на новосъздадените работни места, с цел безпроблемна и ефективна трудова дейност.

Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, „не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и  „РЕКС КОНСУЛТИНГ БАНСКО“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.