Камера на Живо от Центъра на Разлог

36 загинали, през последните 10г., заради небрежно отношение към отоплителни уреди и инсталации

Всяка година през есенно-зимния отоплителен сезон се наблюдава увеличаване на броя на пожарите в жилищните еднофамилни и многофамилни сгради. Възрастните и трудноподвижни хора, най – вече поради влошеното си физическо и здравословно състояние, са най – рисковата социална група при тези пожари. За последните десет години на територията на област Благоевград са загинали 36 човека, като по – голямата част (над 2/3) са възрастни хора над 65 години. Основните причини за възникването на тези пожари са използването на неизправни отоплителни уреди и инсталации, а също така и нарушаване на правилата за тяхната експлоатация. Това са направените изводи от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград

За намаляване на броя на тези пожари, е необходимо да бъдем много внимателни при използването на отоплителни уреди и при боравенето с открит огън и стриктно да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност, а именно:

-Комините на сградата трябва всяка година задължително да бъдат почиствани от налепи и сажди, но в никакъв случай да не се използват леснозапалими течности и материали като нафта, бензин, нафталин и др.
-Горимите материали (мебели, ламперии, каси на врати, покривни обшивки и др.) трябва да са на поне 10 см. разстояние от коминните тела.

-Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!

-Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден!

-Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. горими или леснозапалими материали.

-Никога не оставяйте работещи отоплителни уреди без наблюдение! Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

– Не претоварвайте електрическата инсталация! Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците. Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

При пожар, незабавно информирайте на телефона за спешни повиквания – тел. 112!