Камера на Живо от Центъра на Разлог

52 общини плащали данъци и смет на частници

От ВАП е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите актове, приети от общинските съвети и посветени на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Р България.

Предмет на тези действия са случаите, в които се предвижда, че таксата за битови отпадъци за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.

При тази уредба от ВАП е съобразено, че според чл.64, чл.11, ал.1 и ал.3 от Закона за местните данъци и такси заплащането е в тежест на ползвателя – при учредено вещно право и за имот – държавна или общинска собственост задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

По този начин разрешенията на общинските съвети противоречат и на чл.60 от Конституцията на РБ, според който законът въвежда таксата и посочва за какво, за какви действия и услуги и кому следва да се плаща.
На практика със стореното от местните органи на власт се достига до положение на противозаконно и без основание увеличаване на финансовата тежест за общината и държавата.

При проверката на ВАП са разкрити незаконосъобразни разпоредби в 52 общини.
До настоящия момент от териториалните прокуратури са подадени 16 протести до административните съдилища против разпоредбите, приети от общински съвети Варна, Сливен, Хасково, Димитровград, Самоков и др.

Ефектът от проверката се изразява в предприемането на мерки за изключване на основания за незаконосъобразно разходване на публични финанси.

Източник standartnews.com